مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

خنک کردن گاو خشک در فصل تنش گرمایی سودآور است