مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

گوسفند نژاد شاروله ( معرفی و مشخصات ظاهری)