مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

کمبود کلسیم گاو مشکل بزرگی پس از زایمان او است