مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

پیشگیری از سرقت دام در صحرا و دامداری