مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

پرورش گوساله و تلیسه و 3 دوره مهم در پرورش آنها