مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

فضای آخور و استال بر رفتار گاو تأثیرگذار است