مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

غذای گوساله و تغذیه مناسب گوساله امکان پیشرفت دارند