مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

شیردهی بالا در گاو ها تحت تأثیر نبود تنش در گاوداری است