مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

شناسایی گوسفند و بز و علامت گذاری و ثبت مشخصات آنها