مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

جفت گیری میش ، سن مناسب اولین جفت گیری در میش ها