مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

تولیدمثل گاو شیری با چه گلوگاه هایی روبروست؟