مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

بیماری شاربن در گوسفند ، بز و گاو