مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

بررسی فضولات گاو میزان هضم پذیری واقعی مواد مغذی را مشخص می کند