مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

از شیرگرفتن گوساله و شروع فعالیت شکمبه