مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

ازشیرگیری گوساله و موفقیت آن را ارزیابی کنید