مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

یونجه یا علوفه سیلو شده ذرت؟ چه نسبتی بین این دو در جیره گاو شیری مناسب است؟