مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

پرورش تلیسه موفق نیاز به دقت در مراحل مختلف پرورش دارد