مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

لیگنین مانع مهمی برای هضم فیبر در تغذیه گاو شیری است