مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

سیستم تهویه گاوداری در قسمت های مختلف گاوداری چگونه باشد