مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

زایشگاه گاو شیری چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟