مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

درماتیت انگشتی و کنترل لنگش در گله های خوب گاو شیری