مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

دامپزشکی گاو 6. در پیشگیری از بروز کتوز و جا به جایی شیردان در دوره انتقال چه شیوه های مدیریتی و تغذیه ای توصیه می شود؟