مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

جایگاه نگهداری تلیسه جزء مهمی در برنامه پرورش تلیسه است