مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

تولید شیر گاو شیری و نقش میکروب های شکمبه ای در تولید شیر