مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

تغذیه گاو بر پایه میکروب های شکمبه ای استوار شده است