مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

خوراک مرطوب TMR به مقدار بیشتری مورد علاقه گاوهاست