مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

بهبود تشخیص فحلی با نظارت بر نشخوار و خوراک خوردن گاو