مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

بار میکروبی شیر را برای تولید شیر باکیفیت کنترل کنید