مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

علوفه تخمیری یک منبع خوراک با ارزش برای گاوهای تازه زا