مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

29 خرداد 1399

مدیریت تغذیه گاو شیری به تولیدمثل موفق گله منجر می شود

مدیریت موفق تغذیه گاو شیری به تولید مثل موفق گله منجر می شود. این موضوع به اتفاق، مورد توافق و تأئید برترین و موفق ترین گاودارهای آمریکا می باشد. در این مقاله، موضوع نقش تغذیه در برنامه تولید مثلی خوب در گله های گاو شیری از موفق ترین گاوداران مورد پرسش قرار گرفت و آنها به صورت زیر پاسخ دادند.
22 بهمن 1398

تغذیه گاو بر پایه میکروب های شکمبه ای استوار شده است

تغذیه نشخوارکنندگان بر پایه میکروب های شکمبه ای است و روند هضم شکمبه بدون وجود میکروب های شکمبه ای متوقف می شود و گاو از گرسنگی می میرد و دلیل اینکه گاوها و دیگر نشخوارکنندگان می توانند خوراک حاوی فیبر بالا بخورند، میکروب های شکمبه ای هستند.