مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

مرحله اول طرح رتبه بندی کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان در کشور اجرایی شد