مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص