طی دهه گذشته، وقوع دوره خشکسالی گسترده و همزمانی آن با شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریمهای اقتصادی توسط دشمنان این سرزمین باعث گردیده تا عرصه بر صنعت دامپروری کشور بسیار تنگ شده و تعداد زیادی از دامپروران خرده پای کشور از چرخه تولید خارج شوند. این اتفاق نامبارک بخش گسترده ای از حوزه مولد و خودکفای کشور را که عموما در مناطق روستایی و حاشیه شهرهای کوچک واقع بودند دچار خسارتهای پی در پی کرد و بناچار غالب آنها از ادامه فعالیت تولیدی کوچکشان انصراف دادند، این روند خطرناک همچنان ادامه دارد و هم اکنون نیز در حال دربرگرفتن دامداریهای متوسط کشور است.

پوشیده نیست که حیات اقتصادی دست اندرکاران این صنعت به استمرار بقاء و رونق اقتصادی دامداران گره خورده است، پس هر یک از ما فعالان این صنعت ناگذیر هستیم تا نه تنها مانع زیان دهی، بلکه باعث به سودرسانی و استمرار سوددهی هریک از عوامل تولیدکننده مشترک در این حوزه باشیم.

عوامل فنی بازدارنده رشد واحدهای دامپروری همواره در حال تغییر بوده و تحت تاثیر عوامل بی شماری قرار دارند که همواره باید در کوتاهترین زمان بهترین تصمیمات برای به کنترل درآوردن آنها اخذ شود. در این راستا شرکت دستچین (تولیدکننده کنسانتره دامی)، گروهی از متخصصین دلسوز و باتجربه علوم دامپروری و دامپزشکی را گردهم آورده است که آماده ارائه مشاوره و خدمات رسانی به دامداران تحت پوشش این مجموعه هستند. متخصصین این گروه با بازرسیهای منظم از دامداریها به آسیب شناسی عوامل فنی که باعث تنزل بازدهی در دامداری می شوند پرداخته و همزمان راهکارهای عملی مناسبی را جهت رفع آنها ارائه می کنند.

خدمات قابل ارائه:

  • ارائه مشاوره در مدیریت اقتصادی دامداری و ارائه راهکارهای مدیریت تغذیه گاو و گوسفند (کنسانتره و علوفه)
  • ارائه مشاوره در مدیریت اقتصادی دامداری و ارائه راهکارهای مدیریت افزایش بازدهی شیر و گوشت
  • ارائه مشاوره در مدیریت اقتصادی دامداری و ارائه راهکارهای مدیریت کاهش هزینه های دارو و درمان
  • ارائه مشاوره در مدیریت اقتصادی دامداری و ارائه راهکارهای مدیریت تلقیح، آبستنی و زایش در گاو و گوسفند
  • ارائه مشاوره در مدیریت اقتصادی دامداری و ارائه راهکارهای مدیریت رشد و پرورش گوساله
  • ارائه مشاوره در مدیریت اقتصادی دامداری و ارائه راهکارهای مدیریت پرواربندی گوساله نر