عنوان محصولقیمت ( تومان )
کنسانتره استارتر گوساله
کنسانتره گاو سوپرشیر
کنسانتره گاو پرشیر
کنسانتره گاو متوسط شیر
کنسانتره گاو کم شیر
کنسانتره تلیسه پرورشی
کنسانتره گاو انتظار زایش
کنسانتره گوساله نر پرواری1330
کنسانتره گوسفند پرواری1250
کنسانتره گوسفند داشتی1200
کنسانتره بز اصلاح نژاد شده سانن، آلپاین و مورسیا